Stillingsopslag

 

En fuldtidsstilling som kbf. sognepræst i Taulov pastorat er ledig til besættelse.
 

Taulov Sogn

Sognet består af 2 hovedbyer – Taulov og Skærbæk.

Af sognets ca. 6.100 indbyggere er mere end 5.100 medlem af folkekirken. Kirkeligt set har Taulov sogn således en meget høj medlemsprocent på 84. Vi er et kirkeligt aktivt sogn, vi har god kirkegang, og vi har rigtig god tilslutning til kirkens kor.

Taulov sogn er beliggende i hjertet af Danmark, har en dejlig natur, er beboet med mennesker, der i vid udstrækning aktivt deltager i mange forskellige organisationer og aktiviteter.

Kirken dateres tilbage til 1170 og er i flere omgange tilbygget inden seneste gennemgribende renovering i 1999. Der er ca. 230 bænkepladser. Via hjemmesiden kan du gå en virtuel tur i kirken. Omkring kirken ligger Taulovs velplejede kirkegård.

Sognegården ligger ved kirken og er fra 1983 med en væsentlig tilbygning fra 2018.
Primære aktiviteter i sognegården er undervisning af konfirmander og minikonfirmander, sogneaftner, fællesspisninger bl.a. for børnefamilier og for ældre, korundervisning og mindesamvær. – Årligt mere end 300 arrangementer finder sted i Sognegården.

På det lokale plejehjem holdes en månedlig gudstjeneste.

Vi har et godt samarbejde med de lokale skoler

Dagligt samarbejde

Taulov sogn er et godt sted at være præst. Vi værdsætter det eksisterende åbne og tillidsfulde samarbejde mellem præster, medarbejdere og menighedsråd.

Du vil i det daglige få et nært samarbejde med vores anden fuldtidsansatte sognepræst, der er bosiddende uden for sognet.

Foruden din kollega vil du i det daglige skulle samarbejde med vores organist, graver, kontormedarbejder, kirketjenere og kirkesangere. Vi anser det for betydningsfuldt, at du vil påtage dig opgaven som tovholder for det daglige samarbejde med og mellem kirkens medarbejdere. Det formelle ledelsesansvar vil ligge hos kontaktpersonen.

Foruden vores 2 præster består menighedsrådet af 9 læge medlemmer, valgt på en fælleskirkelig liste. I menighedsrådsmøderne deltager også en repræsentant valgt af medarbejderne. Møderne holdes månedligt i sognegården.

Tjenestebolig

Til stillingen hører en tjenestebolig, der er opført i 1986 og nyistandsat i 2018. Boligen er beliggende et par hundrede meter fra kirken og er i to etager. Foruden privatboligen indeholder præstegården også præstens kontor. Til boligen hører lukket garage. Boligen er opvarmet med fjernvarme og har et samlet areal på ca. 200 m2. Grunden omfatter et areal på omkring 1.800 m2. Haven passes delvist af menighedsrådet.

Børnehave og 0.-9. kl. skole er beliggende med kort afstand til præsteboligen. Fra Taulov er der tog- og busforbindelser til både Fredericia og Kolding.

Hvilke forventninger har vi til vores kommende præst?

Vi ønsker, at vores nye præst helt generelt kan være med til at videreudvikle sognet, og at han/hun i høj grad vil blive en synlig præst i sognet.

Vi vil fokusere på ansøgere,

  • der i klar tale kan kommunikere evangeliet,
  • der kan være med til at kommunikere kirken ud i sognet,
  • der vil være med til at videreudvikle kirkens diakonale profil
  • der er god til at lytte og har empati.
  • der har lyst til at arbejde med børn og unge, herunder at deltage i skole-kirkesamarbejdet,
  • der vil være med til at tænke nyt samtidig med, at vi respekterer vores gode traditioner,
  • der vil indgå i et samarbejde med organisten om fortsat inddragelse af kirkens pigekor i gudstjenesterne,
  • der vil bidrage til en fortsættelse af det gode samarbejde med kirkens engagerede medarbejdere og mange frivillige.
  • der vil samarbejde med provstiets øvrige præster om fælles aktiviteter.
  • der vil være et aktivt medlem af menighedsrådet
    

Nærmere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte

  • menighedsrådets formand Niels Chr. Henneberg, tlf. 2982 9700 eller
  • sognepræst Bente Hjul Johannessen, tlf. 2912 2053

 

Officielt stillingsopslag:
Sognepræst i Taulov Pastorat, Fredericia Provsti, Haderslev Stift

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Taulov Pastorat, Fredericia Provsti er ledig til besættelse den 1. december 2023 eller snarest derefter.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Taulov Sogn og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside: www.taulovkirke.dk.

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013)

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Bærhaven 10, 7000 Fredericia.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 5.545,35. Tjenesteboligen vil blive vurderet inden indflytning, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering.

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Marianne Christiansen, ligeledes inden ansøgningsfristen udløber

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Haderslev Stift pr. mail til: kmhad@km.dk, og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00 .

Kontaktoplysninger MR-formand Niels Christian Henneberg, Taulov Sogn
Telefon 29 82 97 00 ∙ E-mail: nchenneberg@mail.dk

Kontaktoplysninger provst Ulrik Overgaard, Fredericia Provsti:
Telefon 29 40 85 74 ∙ E-mail: uo@km.dk

Kontaktoplysninger Haderslev Stift
Telefon 74 52 20 25 ∙ E-mail: kmhad@km.dk          

Kontaktoplysninger biskop Marianne Christiansen,
v/bispesekretær Heidi Hinrichsen:
Telefon 73 52 45 84 ∙ E-mail: hj@km.dk

Opslag af stillingen:        5. september 2023
Ansøgningsfrist:              25. september 2023